Wat is mediation?

Wat is mediation en waarom kan Mediation je helpen?

Mediation (bemiddeling) is in de afgelopen jaren een populaire methode geworden om conflicten op te lossen. Bij Mediation gaan betrokkenen bij een conflict zelf in gesprek met de “tegenpartij” onder een goede begeleiding van een mediator die het proces begeleidt. De partijen weten immers heel goed waar het aan schort. Daardoor zijn ze in staat om hun conflict zelf op te lossen (zonder rechter of arbiter), zeker als ze daarbij geholpen worden door een onafhankelijke procesbegeleider. De mediator heeft geen grondige kennis van het conflict, wel weet hij veel omtrent gesprekvoering en de emoties die parten spelen in de communicatie.

Als je ergernis is toegenomen en niet goed meer naar elkaar luistert, lukt het meestal niet meer om samen een goede oplossing van het probleem te vinden.

De taak van een mediator is vooral om ervoor te zorgen dat er over en weer naar elkaar wordt geluisterd en dat er daarna gepraat wordt over de zaken waar het echt om ging.

De uitgangspunten van Mediation:

  • Deelname aan de Mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
  • Wanneer je kiest voor Mediation betekent dit dat je zelf, met behulp van de mediator, aan de slag gaat om samen met de andere partijen tot een oplossing te komen.
  • Een oplossing waarvoor je zelf de bouwstenen aandraagt, is vaak beter aanvaardbaar. Alleen wanneer je bereid bent actief bij te dragen aan het zoeken naar een oplossing, heeft Mediation kans van slagen.
  • De Mediation vangt aan nadat er een Mediation overeenkomst is afgesloten. Hierin zijn afspraken vastgelegd over het te bereiken resultaat, de verplichte geheimhouding (de mediator, de partijen en eventuele adviseurs, advocaten of gemachtigden) en de kosten.
  • De mediator kan, nadat hij dat aan de partijen kenbaar gemakt heeft, besluiten om jou en de andere partij uit te nodigen voor een afzonderlijk persoonlijk gesprek.
  • Zodra jij, de andere partijen of de mediator aangeeft te willen stoppen, is dit altijd mogelijk. Wel worden de kosten die gemaakt betaald. Een rechtsgang is vaak het gevolg, inclusief de bijbehorende (advocaat-) kosten.
  • Na afloop van de Mediation wordt de bereikte oplossing vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst: de vaststellingsovereenkomst.

 

Fases in Mediation

De Mediation bijeenkomsten verlopen volgens verschillende fases, die hieronder kort worden toegelicht.

De openingsfase

Als er al een kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden zijn onderdelen uit deze fase al aan bod gekomen. Een toelichting op het Mediationproces zal worden gegeven. De Mediationovereenkomst wordt kort met elkaar doorgenomen. Voordat de Mediation start zal de Mediationovereenkomst door zowel de partijen als de mediator worden ondertekend.

De exploratiefases

Binnen deze fase krijg je de mogelijkheid jouw visie op het conflict te geven. Het doel is om de belangen en wensen van alle partijen boven tafel te krijgen.

De draai- en categorisatiefase

Alle belangen en wensen uit de exploratiefase worden in kaart gebracht. Geprobeerd wordt om deze voor ieder overzichtelijk en inzichtelijk te maken. Zijn de verschillende belangen in te delen binnen bepaalde clusters? Welke zaken zijn het meest belangrijk? En wat is een goede volgorde om hiermee verder aan de slag te gaan?

De onderhandelingsfase

Je genereert opties die als mogelijke oplossing kunnen dienen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de wensen en belangen van alle partijen. Later kan worden gekeken welke van deze opties het meest tegemoetkomen aan de eerder naar voren gekomen wensen en belangen en naar de (praktische) haalbaarheid hiervan

De besluitvormingsfase

De bereikte onderhandelingsresultaten worden samengevat. Deze worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Ook worden er dikwijls afspraken gemaakt hoe conflicten in de toekomst aan te pakken, of wat te doen wanneer gemaakte afspraken niet worden nagekomen.

De afsluitingsfase

De Mediation overeenkomst wordt door alle partijen en de mediator ondertekend, waardoor je verklaart je aan de gemaakte afspraken te zullen houden. De Mediation is hiermee afgerond.