De Naober

De Naober – over professionele ‘burenhulp’

Burenhulp door de eeuwen heen; Naoberschap

Alle bewoners van een bepaalde buurtschap maakten deel uit van een geheel van mondeling overgeleverde verplichtingen en gewoonten, waarbij met elkaar hielp. Zowel bij persoonlijke levensgebeurtenissen als geboorte, huwelijk, ziekte en overlijden als ook bij het meemaken van overstromingen en oorlogen was men op elkaar aangewezen. Vanouds betekende het ‘naoberschap’ daarom ook veel meer dan het geven van wat burenhulp. Op het platteland was dit onontbeerlijk voor de inwoners in kleine nederzettingen of in het buitengebied van dorpjes in een tijd waarin afstanden moeilijk te overbruggen waren. Men was afhankelijk van hulp en samenwerking en binnen het naoberschap hield dit ook een verplichting in om elkaar met raad en daad bij te staan indien dat nodig was. Het samenleven vanuit wederzijds vertrouwen in elkaar, waarbij het principe van wederkerigheid en gedeelde verantwoordelijkheid centraal stond, leek met het ontsluiten van het platteland te verdwijnen. Gelukkig zien we een terugkeer naar deze aloude structuur.

Waarom professionele burenhulp?

De laatste jaren zien we dat mensen weer op zoek zijn naar die min of meer vanzelfsprekende hulp voor elkaar. In veel steden en dorpen kunnen mensen een beroep doen op een vrijwilliger uit de buurt die praktische klusjes kunnen verrichten, die een praatje maken of helpen met het doen van de boodschappen, of bij ziekte de hond uitlaten, oppassen op kind of een boek bij de bibliotheek ophalen. De gestegen welvaart en het hogere opleidingsniveau vanaf de jaren ’60 maakteen, samen met het gegeven dat mensen minder betrokken waren bij hun directe woonomgeving, dat mensen een meer individuele levensstijl ontwikkelden, die gebaseerd was op de waarden die voor hen persoonlijk belangrijk waren en zich minder richtten op een maatschappelijke inzet voor een woon- of buurtgemeenschap.

In onze huidige samenleving komen de woorden ‘participatie’ en ‘eigen kracht’ steeds meer in de belangstelling te staan. De verzorgingsmaatschappij is onbetaalbaar geworden en er is gewoonweg te weinig geld om vanuit de overheid alle mensen die hulp nodig hebben de helpende hand te bieden. De overheid legt daarom steeds meer verantwoordelijkheid en zorg bij de burgers zelf. De term ‘eigen kracht’  richt zich op het aanspreken van mensen om hun talenten en vaardigheden te gebruiken om zelf grip op het leven te houden en daardoor langer zelfstandig kunnen functioneren. Dit heeft ertoe geleid dat ook het oeroude principe van naoberschap weer in de belangstelling is gekomen. Echter in onze ingewikkelde samenleving kent die vanzelfsprekende hulp voor elkaar zijn grenzen. Soms is professionele ondersteuning niet alleen nodig, maar ook een vereiste. De Naober wil die professionele ondersteuning bieden, waarop we een beroep doen op die oude waarden en normen. Dat wil zeggen dat we bemiddelen via een adviesgesprek, een coachingstraject of middels mediation tussen mensen om een probleem in kaart te brengen en samen met betrokkenen kiezen voor de beste oplossing.

De Naober – over het nieuwe Naoberschap

De Naober of  De Noaber?

Als bedrijf, gevestigd in Twente, was de eerste vraag of we bij onze naam zouden kiezen voor het meer Twents gerichte Noaber met OA of voor het meer algemene Naober met AO. Zoals u in de naam kunt zien hebben wij voor dit laatste gekozen. Werkend vanuit Twente voor mensen uit Twente, maar ook voor mensen uit de Achterhoek, Drenthe, Salland en voor mensen uit regio’s die niet bekend zijn met de term Naoberschap, maar ons via de site of via mond op mondreclame hebben gevonden.

De Naober

Zoals hierboven vermeld werken wij met een professionele inslag aan problemen die mensen tegenkomen gedurende hun leven. Soms is een klein advies al voldoende om iemand weer op weg te helpen. Soms is een intensievere begeleiding nodig bij het verwerken van levenservaringen. Dit kan van alles zijn. Zoals een ‘naober’ de ene keer gevraagd werd om de planten of de post te verzorgen. De andere keer om raad werd gevraagd bij relatie- en opvoedingsproblemen om een volgende keer voor de taak te komen te staan om de ‘naoste naober’ te ondersteunen bij ziekte en overlijden. Zo kunnen mensen ons benaderen om vanuit de aloude kernwaarden; verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, wederzijds vertrouwen, talenteninzet en wederkerigheid, te werken aan oplossingen voor ervaren problemen.

Dit kan door gebruik te maken van nieuwe communicatiemiddelen. Zowel op deze website als op onze Facebookpagina en Pinterestpagina staan talloze kleine tips om zelf mee aan de gang te gaan. Daarnaast bieden wij intensievere begeleiding bij relatieproblemen, overgang van levensfases, echtscheidingstrajecten, ziekteverwerking, dementieproces en opvoedingsproblematiek.

Een breed palet, waarbij de ondersteunende kracht van de Naober van vroeger ook nu nog centraal staat; ‘Samen komen we er uit!’